Boscum

AVÍS LEGAL

AVIS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:
Denominació Social: SET Berguedà SL
Domicilio Social: C/ Orient s/n. Casa la Closa. Castellar de n’Hug. 08696
NIF: B62320056
Mail: banysdebosc@hotmail.com
Sitio Web: www.boscum.cat

1.OBJECTE
SET Berguedà SL (en endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web www.boscum.cat, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.
A través de la Web, Set Berguedá SL facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.
Tota persona que accedeixi en aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, doncs aquesta pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en la web, sense que existeixi l’obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en la pàgina web del prestador.

CONDICIONS GENERALS
1Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.
La prestació dels serveis per part de Set Bergueda SL té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.
2 Registre d’Usuaris.
Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i això, Set Bergueda SL condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.
3 Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. A aquestes efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a Set Bergueda SL permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.
4. Menors d’edat.
Per l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets, als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a contingut no apropiats per internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.
5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.
L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
a. Sigui contaria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
b. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
c. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
d. Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
e. De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
f. Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
SET Berguedà SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del nostre lloc web.
El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

COOKIES
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per el bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.
5.- ENLLAÇOS (LINKS)
Des de el lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, SET Bergueda SL. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediatat de la re-direcció en aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant, i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES
El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per la que van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques alienes al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt informat.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Berga.

Política de privacitat

Document revisat el 30-08-2019 per adeqüar-se a la nova llei de protecció de dades RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) de la UE  i la LOPD Espanyola.

La teva privacitat és important per a mi.

En aquesta declaració de privacitat t’explico quines dades personals recopilo dels meus usuaris i com les utilitzo. T’animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web.

 Els majors de setze anys podran registrar-se a www.boscum.cat com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.  

En el cas dels menors de setze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de setze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Me esforçat per a crear un espai segur i confiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licito informació personal a menys que realment sigui necessària per a prestar-te els serveis que em requereixis.
 • Mai comparteixo informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas de que compti amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent a la expressada en aquesta política de privacitat.

És precís advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció de exigències legislatives o d’autoregulació, per lo qual s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas de que els usuaris decideixin omplir algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Boscum (Set Bergueda sl) ha adequat aquesta web a les exigències de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Responsable del tractament de les seves dades personals

Identitat del Responsable: Set Bergueda sl (Marta Mateu Mateu)

Nom comercial: Boscum

NIF/CIF: B62320056

Adreça: c/Orient s/n. Casa La Closa. 08696 Castellar de n’Hug (Barcelona)

Correu electrònic: banysdebosc@hotmail.com

Activitats: Passejades saludables per a particulars, famílies i escoles.

A efectes del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans anomenat, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels meus usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

Principis que aplicaré a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud , lleialtat i transparència: sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a una o varies finalitats específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només et sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les que les requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació de termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció de la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús inadequat de les dades dels meus usuaris per part de tercers

Com he obtingut les teves dades?

Les dades personals que tracto a Boscum procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de subscripció
 •  

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Boscum (Set Bergueda sl) estic tractant dades personals que em concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • sol·licitar accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Boscum (Set Bergueda sl) deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixen, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable de tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada
 • El tractament es dugui a terme per mitjans automatitzats.

Al exercir el teu dreta a la portabilitat e les dades, tindràs dret a que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

 

Amb quina finalitat tracto les seves dades personals?

Quan us usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable Set Bergueda sl. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva direcció IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. Al facilitar aquesta informació, el usuari dona el seu consentiment per a que la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://www.boscum.cat, només com es descriu en l’Avís Legal i la present Política de Privacitat.

 A Boscum (Set Bergueda sl) existeixen diferents sistemes de captura de informació personal i tracto la informació que em faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte:sol·licito les següents dades: Nom, Email, per a respondre als requeriments delsusuaris de https://www.boscum.cat. Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per a respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als teus dubte, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de: Dinahosting, S.L. (proveeidor de SET Bergueda sl) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per les quals tracto les teves dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web
 • També es recullen altres dades no identificadores que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo a la política de cookies.
 • Per a gestionar les xarxes socials. Boscum pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores de les xarxes socials de les pàgines oficials de boscum.cat, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per el usuari de Boscum. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant de les activitats, productes o serveis de Boscum. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzaré els perfils de seguidors a les xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb allò establert en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Set Bergueda sl amb domicili a c/orient s/n. 08696 Castellar de n’Hug (Barcelona) serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

SET Bergueda sl., no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar al usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense en consentiment previ. De totes maneres, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment

Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

La oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

 

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificadores.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

 Per quant temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran: fins que no es sol·liciti la seva supressió per part del interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzo per a gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, www.boscum.cat, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

 • Hosting: Dinahosting, S.L., amb domicili a Espanya. Més informació a: https://ca.dinahosting.com (Dinahosting S.L. .). Dinahosting S.L.  tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a Set berguedà sl.
 • Assessoria/Gestoria: Gestoria pujol S.L., amb domicili a la carretera de Sant Fruitós 28 baixos. Més informació a: www.pujol.cat Gestoria Pujol S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’assessoria/gestoria a Set Bergueda sl.

Navegació

Al navegar per www.boscum.cat es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, direccions IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poder ser utilitzades per a identificar al usuari. Entre les dades no identificadores esta també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

 • Pixel de Facebook

Utilitzo aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en el seu conjunt.

 Secret i seguretat de les dades

www.boscum.cat  es compromet en el ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb allò establert en la normativa vigent de protecció de dades.

www.boscum.cat  no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, Set Bergueda sl (Marta Mateu) s’assegurarà de que qualsevol persona que estigui autoritzada per Set Bergueda sl per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota la obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal)

Quan es presenta algun incident de seguretat, al donar-se compte Set Bergueda sl., haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

 Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis www.boscum.cat  exonerant a Set berguedà sl (Marta Mateu), de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzades. El usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 Acceptació i consentiment

El usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de Set Bergueda sl en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, es revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Set Bergueda sl. en els termes establerts en aquesta Política per al exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 Canvis en la política de privacitat

Set Bergueda sl. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives i jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Set Bergueda sl. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, www.boscum.cat no realitza pràctiques de SPAM, per lo qual no envia correus comercials per la via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per el usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis que hi ha a la web, el usuari té la possibilitat de donar el seu exprés consentiment per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada

Conforme a lo disposat a la Llei 32/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.boscum.cat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

Anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’experiència de l’usuari.
Tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

viewed_cookie_policy

Política de cookies

Pròpia

Cookies d’ús intern necessària per el funcionament de la visualització de la política de cookies de la web. En la pròpia pàgina web.

GPS PREF VISITOR_INFO1_LIVE YSC

Youtube

De tercers

S’utilitzen per integrar,visualitzar, compatir i reproduir els videos. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

NID

Google

De tercers

S’utilitza per emmagatzemar les preferències de l’usuari, l’idioma preferit, així com el nùmero de resultats de busqueda que es vol que es mostrari. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.

Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:

 

 

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Telèfon

(34) 637729808

Correu electrònic